Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedawcę pod adresem www.wirowent.pl.

Sprzedawcą jest przedsiębiorca:
Internetowa Hurtownia Wentylacyjna WIRO-WENT

zarejestrowanym pod numerem NIP: 949-100-92-50, Regon: 150363918.
Sprzedawca  zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: 880 321 114
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@wirowent.pl.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność polegająca na dostarczeniu towaru określonego w zamówieniu. Towar dostarczany jest Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.
3. Dostawca -  oznacza Firmę kurierską współpracującą z Sprzedawcą w zakresie dostawy towarów.
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
5. Konsument - klient będący osoba fizyczną  dokonujący zakupów w sklepie w zakresie nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konto klienta - indywidualna baza danych klienta, służąca do realizacji składanych zamówień, zawierająca historię zamówień oraz danych dotyczących wpłat z tytułu zamówień.
7. Login klienta - indywidualne oznaczenie klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfr lub innych, wymagane wraz z hasłem  do złożenia konta klienta w Sklepie internetowym. 
8. Regulamin - niniejszy regulamin.
9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia  23 kwietnia 1964 ( Dz. U. z 2014 poz. 121 z zm).
10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia  30 maja 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r  poz. 827).
11. Ustawa oświadczeniu usług droga elektroniczną -  ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 ( Dz. U 2013 r.  poz 1422 z zm).

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wirowent.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.wirowent.pl prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową artykułów wentylacyjny i dekarskich za pośrednictwem sieci Internet
 4.  Wszystkie produkty oferowane na sklepie internetowym www.wirowent.pl są fabrycznie nowe oryginalnie zapakowane, nie posiadają wad fizycznych,  zostały legalnie wprowadzone na  rynek polski.
 5.  Klien może skontaktować się z sprzedawcą:
  - pocztą elektroniczną : biuro@wirowent.pl,
  - telefoniczne: + 48 880 321 114

§ 3 Składanie zamówień

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 8. Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:
  • Przedmiotu Zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy;
  • czasu dostawy;
  • terminu płatności.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.
 10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem ub wyborem opcji „za pobraniem”.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta  w formularzu Zamówienia.
 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 4. Wysyłka towarów następuje do 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie lub wybrania opcji „za pobraniem”. 
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu przesyłki lub anulowania zamówienia z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Klient zostanie poinformowany o sytuacji opisanej w § 4 pkt. 5. Klient będzie miał prawo wyboru, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na stronie „Koszty wysyłki”.
 8. Koszt wysyłki dużych elementów wyceniane są indywidualnie.

§ 5 Płatności

1.     Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Kuriera,
b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,


Płatności należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

WIRO-WENT

Dorota Bernacka

ul.Polna 20

42-350 Koziegłowy

 90 1050 1168 1000 0092 3914 9199

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać   na adres wiro-went@wp.pl.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis wady i dzień jej powstania oraz sposób kontaktu z klientem.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Polityka prywatności

   Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
   a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
   b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
   c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

   

 • Regulamin

Facebook